Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού (κατηγορία Γ+Ε συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος, συμπληρωμένο.
Να είναι κάτοχος Γ’ κατηγορίας άδειας οδήγησης.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου των 6 € (κατάθεσης) και 108,15 € (παραλαβής).
 • Παράβολο Εθνικής Τράπεζας για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (Γ Φορτηγού).
 • Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 8 ώρες.

Παρατήρηση:
Η άδεια της κατηγορίας Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Β+Ε, αλλά και για την κατηγορία Δ+Ε, εάν ο κάτοχος της άδειας έχει την Δ κατηγορία.

Παροχές:
Αναλαμβάνουμε τις χρονοβόρες και κουραστικές για εσάς διαδικασίες.
Παίρνουμε τα παράβολα από Δημόσιο ταμείο (Εφορία), συγκεντρώνουμε & ελέγχουμε τα δικαιολογητικά σας, καταθέτουμε τον φάκελό σας στην αρμόδια υπηρεσία, παραλαμβάνουμε την κάρτα σας, προγραμματίζουμε τις θεωρητικές και τις πρακτικές σας εξετάσεις και παραλαμβάνουμε την άδεια οδήγησης μετά την επιτυχία στις εξετάσεις.
Επίσης σας παρέχουμε δωρεάν το κατά περίπτωση βιβλίο, σημειώσεις, cd προσομοίωσης θεωρητικών εξετάσεων καθώς και όποιο άλλο εκπαιδευτικό υλικό κριθεί απαραίτητο.
Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να εξεταστείτε από τους γιατρούς και να παρακολουθήσετε τα μαθήματά σας.

«Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)» (Σύμφωνα με το Π.Δ. 74-2008)

Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριώνή υποκατηγοριών.
Τα Π.Ε.Ι. διακρίνονται σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών και σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων.

 • Τα Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. υπ’ αριθμ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α΄ 15/31.1.1995), όπως ισχύει.
 • Τα Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε, όπως αυτές στο Π.Δ. υπ’ αριθμ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α΄ 15/31.1.1995), όπως ισχύει.

Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος Π.Ε.Ι., απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΙ του διατάγματος αυτού ή, επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Δ1, Γ1+Ε, Δ1+Ε, Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, τις οποίες κατέχει, να είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95».
Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του διατάγματος αυτού.

« ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ1,Γ,Γ1+Ε,Γ+Ε»

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε.
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ΄.

Δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
  • ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • Α.Φ.Μ.
 • Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: 
 • Άδεια διαμονής ή παραμονής, 
 • Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., 
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, 
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, 
 • Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, 
 • Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας.
  Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
 • Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 30,00 €, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης (θα τεθεί ο κωδικός Π.Ε.Ι.).
 • Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 70,00 € , για την χορήγηση Π.Ε.Ι.
 • Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε κατηγορίας.

Σημείωση:
Για την χορήγηση του Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που θα παρακολουθήσει:

Α) Σε προφορική εξέταση για το Π.Ε.Ι. από την ύλη του βιβλίου Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών Φορτηγών, εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου, οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που περιέχονται στις σελίδες 1 έως 157 αυτού. (Δεν απαιτείται προηγούμενη επιπλέον θεωρητική εκπαίδευση σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).
Σε κάθε υποψήφιο υποβάλλονται δέκα (10) ερωτήσεις από την προαναφερόμενη ύλη.
Θεωρείται επιτυχών εάν απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις επτά ερωτήσεις.
Β) Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών. (Η πρακτική εξέταση μπορεί να γίνει με εκπαιδευτικό ή με Ι.Χ. ή Δ.Χ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 9 του Π.Δ. 74/2008 ΦΕΚ 112 Α΄).