Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου (κατηγορία Δ )

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος, συμπληρωμένο.
Να είναι κάτοχος Β’ κατηγορίας άδειας οδήγησης τουλάχιστον.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου των 6 € (κατάθεσης) και 108,15 € (παραλαβής).
 • Παράβολα Εθνικής Τράπεζας για τους Γιατρούς των 90 €.
 • Παράβολο Εθνικής Τράπεζας για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 • Πιστοποιητικά Ιατρών – απαιτείται το βιβλιάριο υγείας.
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον Β’ αυτοκινήτου).
 • Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 7 ώρες.
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 10 ώρες.

Παρατήρηση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 90 € αν έχετε ήδη ισχύον δίπλωμα Β+Ε ή Γ ή Β επαγγελματικό (ΤΑΞΙ).

Παροχές:
Αναλαμβάνουμε τις χρονοβόρες και κουραστικές για εσάς διαδικασίες.
Παίρνουμε τα παράβολα από Δημόσιο ταμείο (Εφορία), συγκεντρώνουμε & ελέγχουμε τα δικαιολογητικά σας, καταθέτουμε τον φάκελό σας στην αρμόδια υπηρεσία, παραλαμβάνουμε την κάρτα σας, προγραμματίζουμε τις θεωρητικές και τις πρακτικές σας εξετάσεις και παραλαμβάνουμε την άδεια οδήγησης μετά την επιτυχία στις εξετάσεις.
Επίσης σας παρέχουμε δωρεάν το κατά περίπτωση βιβλίο, σημειώσεις, cd προσομοίωσης θεωρητικών εξετάσεων καθώς και όποιο άλλο εκπαιδευτικό υλικό κριθεί απαραίτητο.
Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να εξεταστείτε από τους γιατρούς και να παρακολουθήσετε τα μαθήματά σας.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

(Αρχικής Επιμόρφωσης)»

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον.
 • Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ΄.

Δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
  • ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε
  • Α.Φ.Μ.
 • Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Υπηρεσία Μεταφορών ( για την έκδοση τους απαιτείται παράβολο των 90,00 € από την Εθνική Τράπεζα, το βιβλιάριο ασθενείας και εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ουρίας & σακχάρου, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).
 • Τέσσερεις ( 4 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου αξίας 6, 00 € (κατάθεσης) & 108,15 € (παραλαβής) (114,15 € συνολικά).
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: 
 • Άδεια διαμονής ή παραμονής, 
 • Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., 
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, 
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, 
 • Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, 
 • Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας.
  Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
 • Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.
 • Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 70,00 € , για την χορήγηση Π.Ε.Ι..
 • Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης.

Σημείωση:
Για την χορήγηση του Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που θα παρακολουθήσει:

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για την κατηγορία Δ΄ (από την ύλη του βιβλίου Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών λεωφορείων, εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστος αριθμός μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).
Β) Σε προφορική εξέταση για το Π.Ε.Ι. από την ύλη του βιβλίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας», εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου, οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που περιέχονται στο σύνολο της ύλης αυτού. (Δεν απαιτείται προηγούμενη επιπλέον θεωρητική εκπαίδευση σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).
Σε κάθε υποψήφιο υποβάλλονται δέκα (10) ερωτήσεις από την προαναφερόμενη ύλη.
Θεωρείται επιτυχών εάν απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις επτά ερωτήσεις.
Γ) Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών. (Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικό όχημα, έπειτα από πρακτική εκπαίδευση, παρουσία εκπαιδευτή).

Παρατήρηση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 90 € αν έχετε ήδη ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης.